Zapraszam do kontaktu w wygodnej dla Ciebie formie, w celu ustalenia szczegółów.

Na zapytanie odpowiem w dni robocze, do 12 godzin.

Jeśli wolisz, możesz też zadzwonić: tel. 503 692 370

Witryna poświęcona programowaniu 

RSS
Home Kuty Language Changer

Kuty Language Changer

Chciałem Wam zaprezentować kolejny program przeznaczony dla „developerów” chcących rozbudować swoją aplikację o nową funkcjonalność. Gdy wydajemy programy, które chcemy aby były rozpowszechniane na całym świecie przydało by się umożliwić zmianę języka na inny niż polski czy angielski. Na przeciw wychodzę z Kuty Language Chenger-em. Program wraz z kodem zamieszczonym w Waszych programach daje możliwość tłumaczenia go na różne języki.

Zasada jest prosta, w Waszym programie wywołujecie kilka napisanych przeze mnie procedur, a następnie ładujecie wszystko do Kuty Language Changer, tłumaczycie i znowu wywołujecie moje procedury, które powodują zmianę języka. A więc zaczynamy. Tym razem zacznę od prezentacji kodu, a następnie przedstawię obsługę programu.

Na początku prezentuję Wam mój unit PropertiesINI.pas. Zawarte są w nim wszystkie funkcje potrzebne do odczytu i zapisu języka. Najpierw deklarujemy typy, zmienne i nazwy procedur.

type
 TActionKind = (akAccept, akLeave);

const
 OdstepZagniezdzenia = '.';

function IsNullString(Pole: Variant; ZamiastNull: String): String;

function HasProp(MyComponent: TComponent; Prop: String): Boolean;
procedure SetProp(MyComponent: TComponent; Prop: String; Value: string);

function ReturnComponentPropertiesINI(Component: TObject; PriorClass: string;
                    TypeKinds: OleVariant; ActionTypeKinds: TActionKind;
                    Properties: OleVariant; ActionProperties: TActionKind):string;

function ReturnComponentPropertiesINIForForm(Sender: TForm;
                    TypeKinds: OleVariant; ActionTypeKinds: TActionKind;
                    Properties: OleVariant; ActionProperties: TActionKind): WideString;

function SetComponentPropertiesINI(Sender: TForm; Linia: string;
                    Properties: OleVariant; ActionProperties: TActionKind ): Boolean;

function SetComponentPropertiesINIForForm(Ini_File: string; Sender: TForm;
                    Properties: OleVariant; ActionProperties: TActionKind): String;

Funkcja poniżej zamienia nam wartość Null na określony ciąg znaków string.

function IsNullString(Pole: Variant; ZamiastNull: String): String;
begin
 Result := ZamiastNull;
 if VarIsNull(Pole) then
  Result := ZamiastNull
 else
  Result := VarToStr(Pole);
end;

Funkcja sprawdzająca czy dany komponent posiada określone property znajduje się poniżej.

Function HasProp(MyComponent: TComponent; Prop: String): Boolean;
var
 PropInfo: PPropInfo;
begin
 PropInfo := GetPropInfo(MyComponent.ClassInfo, Prop);
 Result := (PropInfo <> NIL);
end;

SetProp – bardzo ważna procedura dzięki której będziemy ustawiać dane tłumaczenie do naszych kontrolek. Korzysta ona z Delphi RTTI (Run Time Type Information) .

procedure SetProp(MyComponent: TComponent; Prop: String; Value: string);
var
 PropInfo: PPropInfo;
// Bmp: TBitmap;
 LStrs: TStrings;
begin
 try
  PropInfo := GetPropInfo(MyComponent.ClassInfo, Prop);
  if PropInfo <> NIL then
  begin
   if PropInfo.PropType^.Kind <> tkClass then
   begin
    SetPropValue(MyComponent, Prop, Value);
   end else
   begin
    if PropInfo.PropType^^.Name = 'TStrings' then
    begin
     LStrs := TStringList.Create;
     try
      ExtractStrings([';'],[' '],PAnsiChar(Value),LStrs);
      SetObjectProp(MyComponent, Prop, LStrs);
     finally
      FreeAndNil(LStrs);
     end;
    end;
   end;
  end;
 except

 end;
end;

Funkcja zwracająca właściwości danego komponentu z pominięciem właściwości metod.
Component – komponent dla którego właściwości chcemy otrzymać
PriorClass – jest to nazwa tego komponentu
TypeKinds – typy property
ActionTypeKinds – akAccept/akLeave – akceptuj/pomiń typy podane w TypeKinds
Properties – nazwy property
ActionProperties – akAccept/akLeave – akceptuj/pomiń te property podane w Properties

function ReturnComponentPropertiesINI(Component: TObject; PriorClass: string;
                    TypeKinds: OleVariant; ActionTypeKinds: TActionKind;
                    Properties: OleVariant; ActionProperties: TActionKind ):string;
var
 ObjectData: PTypeInfo;
 ObjectInfo: PTypeData;
 PropList: PPropList;
 i, j, k: Integer;
// LStrList: TStringList;
 Obiekt: TObject;

 Linia: string;
 AkceptujTypeKind, AkceptujWlasciwosc: Boolean;
begin
 Result :='';
 ObjectData := Component.ClassInfo;
 ObjectInfo := GetTypeData(ObjectData);
 GetMem(PropList, SizeOf(PPropInfo) * ObjectInfo.PropCount);
 try
  GetPropInfos(Component.ClassInfo, PropList);
  for i := 0 to ObjectInfo.PropCount - 1 do
   if not (PropList[i]^.PropType^.Kind = tkMethod) then // odrzucenie wszystkich wlasciwosci zdarzeniowych
   begin
    if (PropList[i]^.PropType^.Kind <> tkClass) then
    begin
     if VarIsNull(Properties) then
      AkceptujWlasciwosc:= True
     else
     begin
      AkceptujWlasciwosc:= not (ActionProperties = akAccept);
      for j:=0 to VarArrayHighBound(Properties, 1) do
      begin
       if UpperCase(PropList[i]^.Name) = UpperCase(Properties[j]) then
       begin
        AkceptujWlasciwosc:= (ActionProperties = akAccept);
        Break;
       end;
      end;
     end;

     if AkceptujWlasciwosc then
     begin
      if VarIsNull(TypeKinds) then
       AkceptujTypeKind:= True
      else
      begin
       AkceptujTypeKind:= not (ActionTypeKinds = akAccept);
       for k:=0 to VarArrayHighBound(TypeKinds, 1) do
       begin
        if PropList[i]^.PropType^.Kind = TypeKinds[k] then
        begin
         AkceptujTypeKind:= (ActionTypeKinds = akAccept);
         Break;
        end;
       end;
      end;

      if AkceptujTypeKind then
      begin
       Linia := PriorClass+OdstepZagniezdzenia+PropList[i]^.Name + '='
              + VarToStr(GetPropValue(Component,PropList[i]^.Name));
       if Linia <> '' then
        Result := Result + IfThen(Result <> '', sLineBreak, '') + Linia;

      end;
     end;
    end else
    begin
     Obiekt := GetObjectProp(Component,PropList[i]^.Name);
     if Obiekt <> nil then
     begin
      Linia := ReturnComponentPropertiesINI(Obiekt,
           PriorClass+OdstepZagniezdzenia + PropList[i]^.Name,
           TypeKinds, ActionTypeKinds, Properties, ActionProperties);
      if Linia <> '' then
       Result := Result + IfThen(Result <> '', sLineBreak, '') + Linia;
     end;
    end;
   end;
 finally
  FreeMem(PropList, SizeOf(PPropInfo) * ObjectInfo.PropCount);
 end;
end;

ReturnComponentPropertiesINIForForm jest funkcją korzystającą z funkcji zamieszczonej wyżej. Zwraca ona właściwości dla całej formy.

function ReturnComponentPropertiesINIForForm(Sender: TForm;
                    TypeKinds: OleVariant; ActionTypeKinds: TActionKind;
                    Properties: OleVariant; ActionProperties: TActionKind): WideString;
var
 i: Integer;
 Linia: string;
 LStrLista: TStringList;
begin
 Result := '';
 LStrLista := TStringList.Create;
 try
  LStrLista.Add('['+Sender.Name+']');
  Linia := ReturnComponentPropertiesINI(Sender,
       Sender.Name,
       TypeKinds , ActionTypeKinds,
       Properties, ActionProperties);
  if Linia <> '' then
    LStrLista.Text:= LStrLista.Text + Linia;

  for i:=0 to TComponent(Sender).ComponentCount - 1 do
  begin
   Linia := ReturnComponentPropertiesINI(Sender.Components[i],
        Sender.Components[i].Name,
        TypeKinds, ActionTypeKinds,
        Properties, ActionProperties);
   if Linia <> '' then
     LStrLista.Text := LStrLista.Text + Linia;
  end;
  LStrLista.Sort;

  Result := LStrLista.Text;
 finally
  FreeAndNil(LStrLista);
 end;
end;

Procedury poniższe służą do przypisywania wartości właściwością. Pierwsza SetComponentPropertiesINI ustawia właściwość według linii podanej w parametrze wejściowym. Parametr Linia może przyjmować taką wartość: Button1.caption=to jest caption button1. Resztę parametrów wykorzystujemy w ten sam sposób.

function SetComponentPropertiesINI(Sender: TForm; Linia: string;
      Properties: OleVariant; ActionProperties: TActionKind ): Boolean;
var
 LComponentProperty, LValue: string;
 LPosRownaSie: Integer;
 LLength:Integer;

 AkceptujWlasciwosc: Boolean;

 i, j:Integer;
 LStrListProperty: TStringList;
 LPropertyName: string;
 LObiekt: TObject;

begin
 Result := False;
 LStrListProperty := TStringList.Create;
 try
  LPosRownaSie    := Pos('=', Linia);
  LLength       := Length(Linia);
  LComponentProperty := Copy(Linia, 1,LPosRownaSie-1);
  LValue       := Copy(Linia, LPosRownaSie+1, LLength - LPosRownaSie);

  ExtractStrings([OdstepZagniezdzenia], [' '], PAnsiChar(LComponentProperty), LStrListProperty);
  if LStrListProperty.Count    Exit;

  LObiekt := Sender.FindComponent(LStrListProperty[0]);
  if LObiekt = nil then
   Exit;

  for i:=1 to LStrListProperty.Count - 1 do
  begin
   LPropertyName := LStrListProperty[i];
   if i < LStrListProperty.Count - 1 then
   begin
    LObiekt := GetObjectProp(LObiekt, LPropertyName);
   end else
   begin
    if VarIsNull(Properties) then
     AkceptujWlasciwosc:= True
    else
    begin
     AkceptujWlasciwosc:= not (ActionProperties = akAccept);
     for j:=0 to VarArrayHighBound(Properties, 1) do
     begin
      if UpperCase(LPropertyName) = UpperCase(Properties[j]) then
      begin
       AkceptujWlasciwosc:= (ActionProperties = akAccept);
       Break;
      end;
     end;
    end;

    if AkceptujWlasciwosc then
    begin
     SetProp(TComponent(LObiekt), LPropertyName, IsNullString(LValue,''));
    end;
   end;
  end;
  Result := True;
 finally
  FreeAndNil(LStrListProperty);
 end;
end;

Funkcja ustawia właściwości odczytane z pliku o ścieżce „Ini_File” dla formatki „Sender” z akceptacją/pominięciem właściwości podanych w „Properties”.

function SetComponentPropertiesINIForForm(Ini_File: string; Sender: TForm;
                    Properties: OleVariant; ActionProperties: TActionKind ): string;
var
 LIni: TIniFile;
 LStrList: TStringList;
 i: Integer;
begin
 Result := '';
 if FileExists(Ini_File) then
 begin
  LIni := TIniFile.Create(Ini_File);
  try
   LStrList := TStringList.Create;
   try
    LIni.ReadSectionValues(Sender.Name, LStrList);
    Result := LStrList.Text;
    for i:=0 to LStrList.Count - 1 do
    begin
     SetComponentPropertiesINI(Sender, LStrList[i], Properties, ActionProperties);
    end;
   finally
    FreeAndNil(LStrList);
   end;
  finally
   FreeAndNil(LIni);
  end;
 end else
  ShowMessage('Plik: "'+Ini_File+'" nie istnieje.');
end;

Tu kończy się ten unit. Za pomocą niego napiszemy procedury do wczytywania i zapisywania języka naszej aplikacji.

Procedura SaveLang powoduje zapisanie wszystkich komponentów z wartościami właściwości. Znajduje się tam pewien fragment kodu:

  LmStringContainer:='';
  for i:=0 to mStringContainer.Lines.Count - 1 do
  begin
   if i = 0 then
    LmStringContainer := LmStringContainer + mStringContainer.Lines[i]
   else
    LmStringContainer := LmStringContainer + ';' + mStringContainer.Lines[i]

  end;
  LStrList.Add('mStringContainerTranslated.Lines='+LmStringContainer);

Jest to pewne rozwiązanie problemu z tekstem zawartym w kodzie. Jeżeli chcemy w kodzie programu zamieścić np.

if cos tam then
begin
 showmessage('Jakiś tekst po polsku');
end;

Kładziemy na formatkę dwa komponenty TMemo, nazywamy je mStringContainer, mStringContainerTranslated i ustawiamy im Visible:=false. Każdy tekst który chcemy wstawić w kodzie dodajemy do nowej linii komponentu mStringContainer, a kod zmieniamy na:

if cos tam then
begin
 showmessage(Translate('Jakiś tekst po polsku'));
end;

Funkcja Translate zostanie wytłumaczona troszkę niżej.

Procedura SaveLang zapisuje wszystkie kontolki przez nas oznaczone do pliku. Plik ten będziemy później wykorzystywać do tłumaczenia w Kuty Language Changer.

procedure SaveLang(FilePath: TFileName = 'Polski.Klang');
var
 LStrList: TStringList;
 i: Integer;
 LmStringContainer: string;
begin
 if FilePath = '' then Exit;
 LstrList := TStringList.Create;
 try
  LStrList.Text := ReturnComponentPropertiesINIForForm(self,
        VarArrayOf([tkChar, tkString, tkWChar, tkLString, tkWString]) , akAccept,
        VarArrayOf(['Caption', 'Hint', 'Title', 'Text']), akAccept);
  LmStringContainer:='';
  for i:=0 to mStringContainer.Lines.Count - 1 do
  begin
   if i = 0 then
    LmStringContainer := LmStringContainer + mStringContainer.Lines[i]
   else
    LmStringContainer := LmStringContainer + ';' + mStringContainer.Lines[i]

  end;
  LStrList.Add('mStringContainerTranslated.Lines='+LmStringContainer);
  LStrList.SaveToFile(FilePath);
 finally
  FreeAndNil(LstrList);
 end;
end;

Procedura LoadLang służy do wczytywania podanego ścieżką pliku języka.

procedure LoadLang(FilePath: TFileName = 'Polski.Klang');
begin
 if FilePath = '' then Exit;
 SetComponentPropertiesINIForForm(FilePath, self,
  {VarArrayOf(['Caption', 'Hint', 'Title', 'Text'])}null, akAccept );
 if Assigned(FStringContainer) then
 begin
  FStringContainer.Clear;
  FStringContainer.AddStrings(mStringContainer.Lines);
 end;
 if Assigned(FStringContainerTranslated) then
 begin
  FStringContainerTranslated.Clear;
  FStringContainerTranslated.AddStrings(mStringContainerTranslated.Lines);
 end;
end;

Translate jest ważną funkcją pozwalającą wstawiać tekst w kod, a nie tylko w komponenty. Częściowo zasada została wytłumaczona wyżej, ale wytłumaczę co to są FStringContainer, FStringContainerTranslated. Obie zmienne to TStringList które mają identyczne Lines z komponentów TMemo leżących na formatce (FStringContainer z mStringContainer, FStringContainerTranslated z mStringContainerTranslated). Pierwsza zawiera zapisane przez nas teksty które wykorzystujemy w kodzie, a druga tłumaczenia załadowane w pliku.

function Translate(StrIn: string): string;
var
 i: Integer;
 Lstr: string;
 LMin: Integer;
begin
 Result := StrIn;
 LMin := min (FStringContainer.Count, FStringContainerTranslated.Count);
 for i:= 0 to LMin - 1 do
 begin
  Lstr := Trim(FStringContainer[i]);
  if (Lstr <> '') and (Lstr = Trim(StrIn)) then
  begin
   Result:= FStringContainerTranslated[i];
   Break;
  end;
 end;
end;

Jak poniższy kod wykorzystać w naszym programie?
Do naszego projektu załączamy plik PropertiesIni.pas. Ustawiamy globalną zmienną widzianą w całym programie do której przypisana jest ścieżka naszego języka niech będzie to FJezykSciezkaPliku: string;. Gdzieś w programie zamieszczamy możliwość wyboru języka i ustawiamy ścieżkę do FJezykSciezkaPliku. W każdej formatce która ma być tłumaczona piszemy

procedure .FormCreate(Sender: TObject);
begin
 FStringContainer := TStringList.Create;
FStringContainerTranslated := TStringList.Create;
 if FJezykSciezkaPliku <> '' then
  LoadLang(FJezykSciezkaPliku);
end;

procedure .FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
 if FZapiszJezykPodstawowy then
 begin
  if not FileExists(ExtractFilePath(Application.ExeName)+'\language\zapis_formatek\') then
    ForceDirectories(ExtractFilePath(Application.ExeName)+'\language\zapis_formatek\');
  SaveLang(ExtractFilePath(Application.ExeName)+'\language\zapis_formatek\'+Self.Name + '_'+'Polski.Klang');
 end;
end;

procedure .FormDestroy(Sender: TObject);
begin
FreeAndNil(FStringContainer);
FreeAndNil(FStringContainerTranslated);
 if FZapiszJezykPodstawowy then
 begin
  if not FileExists(ExtractFilePath(Application.ExeName)+'\language\zapis_formatek\') then
    ForceDirectories(ExtractFilePath(Application.ExeName)+'\language\zapis_formatek\');
  SaveLang(ExtractFilePath(Application.ExeName)+'\language\zapis_formatek\'+Self.Name + '_'+'Polski.Klang');
 end;
end;

FZapiszJezykPodstawowy jest to również zmienna globalna, która określa czy po zamknięciu bądź zniszczeniu formatki mają zostać zapisane do pliku wszystkie kontrolki z tekstem. Procedura zapisu języka musi być tak umieszczona w kodzie aby dało się ją szybko wyłączyć. Robimy tak ponieważ służy ona tylko jednorazowo w celu zapisu wszytkich kontrolek z tekstem do pliku. Najpierw ustawiamy FZapiszJezykPodstawowy na True, kompilujemy i uruchamiamy. Po uruchomieniu programu otwieramy wszystkie formatki i zamykamy. Wtedy w folderze „\language\zapis_formatek\” zapisane są pliki z nazwami formatek w których są interesujące nas dane. Tworzymy nowy plik z nazwą naszego języka i wklejamy po kolei każdą z formatek. Tak zapisany plik możemy zastosować do tłumaczenia.

Chciałem nadmienić, że najlepszym sposobem jest utworzenie formatki wzorcowej z całą tą obsługą, a kolejne formy powinny dziedziczyć po wzorcu. Unikniemy wtedy powielania kodu na wszystkich formatkach, a w razie zmiany nie musimy dokonywać ich we wszystkich formatkach. Wzorcowa formatka jest do pobrania na końcu artykułu.

Obsługa programu Kuty Language Changer.

1. Najpierw wczytujemy plik, który utworzyliśmy z zapisanych wszystkich formatek. Będzie to nasz bazowy język.

2a. Jeżeli wcześniej zapisaliśmy jakieś tłumaczenie to możemy je odczytać i edytować.

2b. Jeżeli jest to nasze pierwsze tłumaczenie dodajemy nowe tłumaczenie. Podajemy nazwę i wciskamy Ok.

3. Na górze mamy box-a Select Form w którym wybieramy formatkę, którą chcemy tłumaczyć. Na grid-zie wpisujemy nasze tłumaczenie i przechodzimy po kolei.

Obok wyboru formatki mamy możliwość zaznaczenia dwóch checkbox-ów.

„Show only suplemented” – po zaznaczeniu pokazuje tylko kontrolki, które mają uzupełniony tekst. Jest to przydatne w sytuacji gdy mamy dużo kontrolek które nie mają ustawionych np. hintów więc nie ma potrzeby ich wyświetlać.

„Refresh application” – jeżeli obsłużymy tą opcję w naszej aplikacji (opis jak to zrobić w osobnym artykule) to po włączeniu jej, po zmianie tłumaczenia, informacja zostanie wysłana do aplikacji którą tłumaczymy i komponent zmieni właściwość na tą z tłumaczenia. Jedyne ograniczenie jest dla długości znaków. Powyżej 120 znaków property się nie zmieni. Jest to przydatne ponieważ na żywo widzimy jak nasza aplikacja wygląda po przetłumaczeniu i czy nowy ciąg znaków mieści się w kontrolce. Dodatkowo jeżeli ilość znaków tłumaczenia przekroczy ilość z wersji podstawowego języka, pole zostanie podświetlone kolorem czerwonym.

4. Jeżeli jest to długi tekst (np. przełamany enterami) możemy go edytować za pomocą tej opcji. Najczęściej jest wykorzystywane do edytowania tekstu z mStringContainerTranslated, które pozwala na tłumaczenie tekstu znajdującego się w kodzie.

5. Możemy również dodawać ręcznie nowe property (w sytuacji niedodania się automatycznie, w sytuacji wcześniejszego usunięcia itp.)

Teraz opiszę pozostałe opcje.

„Delete item” powoduje usunięcie aktywnej pozycji.

„Del unaccompanied” usuwa wszystkie puste property.

„Clear all list” powoduje wyczyszczenie listy. Można na nowo wczytywać i tłumaczyć.

„Save translation” powoduje zapisanie aktualnego tłumaczenia.

Po naciśnięciu przycisku „Start” rozpoczyna się odczyt kontrolek spod kursora myszy. Informacje pojawiają się w „Control Name” i „Control text”.

Liczę, że w miarę jasno wytłumaczyłem w jaki sposób wykorzystywać program do własnych celów.

Poniżej zamieszczam linki do kodów źródłowych

Pobierz: Kuty Language Demo

Przejdź do sekcji Pobieranie i pobierz program.

Aplikacja wykorzystuje mechanizm komunikacji między aplikacjami. Przeczytaj Artykuł: Komunikacja między aplikacjami aby wiedzieć jak wykorzystać tą funkcjonalność. W skrócie: wystarzczy załączyć Unit KutyKomunikacjaAplikacji.pas do projektu której główna forma nazywa się frmGlowny i obsługa jest zrobiona. W Kuty Language Changer zaznaczamy checkbox-a Refresh Application, uruchamiamy swoją aplikację i w momęcie wpisania tłumaczenia dla danej kontrolki automatycznie zostanie ta kontrolka odświeżona. Jest to przydatne, ponieważ od razu widzimy jak aplikacja jest tłumaczona i czy dane tłumaczenie mieści się w kontrolce z pierwotnym tekstem.

10 Odpowiedzi

 1. abbiemiranda@gmail.com

  It’s great that you are getting ideas from this piece of writing as well as from our argument made at this place.

 2. Katherin Branham

  Hello there! I just would like to give you a huge thumbs up for your great info you have here on
  this post. I am returning to your blog for more soon.

 3. Julia Tejeda

  Good post. I learn something totally new and challenging on sites
  I stumbleupon on a daily basis. It will always
  be interesting to read through articles from other authors and practice a little something from their web sites.

 4. leviphilips@live.de

  Everyone loves it when individuals get together and share views.

  Great site, continue the good work!

 5. Marcel Loy

  Hey! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
  Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start. Do you have any ideas or suggestions? Thank you

 6. suv rental florida

  Hello there! This article couldn’t be written any better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I’ll forward
  this information to him. Pretty sure he’s going to have a great read. Thanks for sharing!

 7. Markus Bourque

  You made some really good points there. I looked on the net for additional information about the
  issue and found most people will go along with your views on this site.

 8. alexander mangum

  Hi there I am so delighted I found your site, I really
  found you by error, while I was searching on Yahoo for something
  else, Anyhow I am here now and would just like to say
  cheers for a tremendous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to read through it all at the moment but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so
  when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the awesome
  jo.

 9. melba-mills@gawab.com

  It’s a shame you don’t have a donate button!
  I’d without a doubt donate to this fantastic blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking
  and adding your RSS feed to my Google account. I look forward
  to fresh updates and will share this blog with my Facebook group.
  Talk soon!

 10. After looking into a number of the blog articles on your web site, I truly like your way of
  blogging. I book marked it to my bookmark webpage list and will be
  checking back in the near future. Please check out my website as well and let me know your opinion.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>